พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจร

 

 

       

                                                                 ประวัติและผลงานมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย              

 

มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย ถือกำเนิดขึ้น ในปี 2549 เนื่องจาก คุณปิยะนุช นาคคง เจ้าของพิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว ได้รับทุนโครงการ สสส.และของจิ๋วสัญจร พาครอบครัวมหานครสู่พิพิธภัณฑ์จาก สสส.ในปี 2547 โดยใช้เวลาสัญจรและดำเนินโครงการอยู่ราวปีเศษจนรวบรวมพิพิธภัณฑ์ในเส้นทางต่างๆได้ 158 แห่ง เกิดเป็นเครือข่ายขึ้น และทำการประชุมหารือเรื่องการร่วมกิจกรรมกัน
         

สสส.จึงเกิดความคิดที่จะจัดงานบัตรใบเดียวเที่ยว 100 พิพิธภัณฑ์ขึ้น ที่สวนสัตว์ดุสิต จนในที่สุดก็เกิดงาน สสส.เปิดขุมทรัพย์มหานคร ชวนครอบครัวมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในครั้งนั้น  ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานได้เกิดหนังสือคู่มือเที่ยว 100 พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯแจกให้กับครอบครัวไทยและสื่อมวลชนหลายสาขา   และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินงานและทำให้เกิดเป็นมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยขึ้นในปีนั้น 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ คือ     

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อทางวิทยุ สื่อทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และสื่อออนไลน์
     2.ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ให้ครอบครัวไทยใช้เวลาช่วงวันหยุดของสัปดาห์ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคมและประเทศชาติ
     3.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ในแต่ละเขตพื้นที่ให้สามารถรวมตัวกันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
     4.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายครอบครัวรักพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
     5.เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ
     6.เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ก่อตั้ง ผู้ดำเนินการพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดิน มีความเสียสละ นำเอาสมบัติของตนที่หามาสะสมด้วยความยากลำบาก ยกให้เป็นสมบัติของโลก จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วไปได้มีโอกาสมาชื่นชม

คณะกรรมการมูลนิธิ

อ.ดรุณีนาถ นาคคง

ดร.เอนก  นาวิกมูล

คุณพฤฒิพล  ประชุมผล

คุณ ปิยะนุช  ศกุนตนาค

คุณ เพชร   แพงไตร    

คุณ อานันท์  นาคคง   

คุณนพมณี  ทองธรรมชาติ  

คุณ ดรุณี    แพงไตร     

คุณ วันสินี    คุ้มเดช  

คุณนันทยา  แพงไตร

     

บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม  ประธานมูลนิธิฯ

บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม  เป็นรองประธานมูลนิธิฯ 

 เจ้าของพิพิธภัณฑ์ธงสยาม หีบเสียงไทยเป็นที่ปรึกษามูลนิธิฯ

อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็น

เลขาธิการมูลนิธิฯ

กรรมการมูลนิธิและเหรัญญิกมูลนิธิฯ 

เป็นกรรมการมูลนิธิ

เป็นกรรมการมูลนิธิ

เป็นกรรมการมูลนิธิ

เป็นผู้จัดการมูลนิธิ

                      
                       

        ผลงานของมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย ที่ผ่านมามูลนิธิมีบทบาทกับงานแหล่งเรียนรู้มากมาย 

โดยได้เข้ายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องของปัญหาของแหล่งเรียนรู้ไทยที่มากกว่า 1,000 แห่ง แต่ไร้ทิศทางไม่มีใครดูแล ไม่มีสังกัด ไม่มีการขึ้นทะเบียน และไม่มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง การสนับสนุนและดูแลจากภาครัฐ ขาดการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้ครอบครัวไทยได้เข้าสู่แหล่งเรียนรู้ โดยยื่นเจตนารมณ์ให้รัฐผลักดันให้ครอบครัวไทยได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในวันหยุด              

คณะทำงานที่เก็บข้อมูลของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้มีส่วนช่วยในการก่อให้เกิดเครือข่ายของแหล่งเรียนรู้ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ช่วยให้แหล่งเรียนรู้รวมตัวกัน ช่วยเหลือดูแลกัน จัดสัมนาหารือเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ด้านการศึกษามากขึ้น              

1.มูลนิธิฯได้ผลักดันเรื่องของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย เข้าเป็นเนื้อหาในการประชุมใหญ่ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ ATTA ที่ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรมร้านอาหาร ฯลฯ เรื่องการบรรจุพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เข้าไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ และขอให้เพิ่มเนื้อหาในการอบรมมัคคุเทศก์ จากเดิมที่เน้นเรื่องวัด วัง คลอง โบราณสถาน ให้มีเรื่องของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วย         

2.  มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย และ กลุ่มพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไทย     ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.thaimuseum.org กำลังดำเนินการจัดทำเวปไซต์ให้กับพิพิธภัณฑ์ไทยทั้ง 1,000 แห่ง ฟรี เป็นแบบสองภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มีโอกาสวางแผนการท่องเที่ยว หรือเลือกพิพิธภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการท่องเที่ยวก่อนที่จะซื้อหรือติดต่อทัวร์              

จุดเด่นของโครงข่ายข้อมูลพิพิธภัณฑ์ไทยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ จะทำให้เกิดการ Matching ระหว่างอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวกับอุปทานของบริษัททัวร์ได้ง่ายขึ้น และสุดท้ายบริษัททัวร์ต่างๆ จะเริ่มพัฒนาโปรแกรมทัวร์ใหม่ๆ ที่พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นฯ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำหนังสือรวมรวมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดของประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงครองราชครบ 60 ปี         

  3.ผลิตหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์เล่มเล็กที่สุดในโลก จำนวน 800,000 เล่ม ในวโรกาส 80 พระชันษาและครองราชครบ  60 ปี รายได้เข้าสภากาชาดไทยทั้งหมด  

4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัว   ในปี 2553 มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย ได้เป็นผู้ดำเนินโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัว ตามนโยบายรัฐบาล ในวาระพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัว  โดยมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยได้เป็นผู้กำกับดูแลพื้นที่ทางกายภาพได้แก่พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย จำนวน 1,135  แห่ง     โดยมีเครือข่ายในการดำเนินงานและสนับสนุนมูลนิธิดังต่อไปนี้

มูลนิธิฯทำการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของพิพิธภัณฑ์100 แห่ง  ถึง 6 ครั้ง   จัดงาน Happy Family Day  เพื่อประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว  สถานที่จัดงาน   สวนสัตว์ดุสิต  วันที่จัดงาน     18 – 19 ธันวาคม 2553   ดำเนินงานโดย      มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย   สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์     และ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
 
 

    ทำคู่มือเที่ยวแหล่งเรียนรู้พร้อม Family Ticket ให้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัว จำนวน 1,000,000 ชุด   จัดทำแผนที่และข้อมูลของ100 พิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทยที่เข้าโครงการพัฒนาแล้ว           

เก็บข้อมูลภาพและเสียง ผลิตเป็น สารคดีสั้น 100 เรื่อง ลงใน youtube ทั้งหมด เพื่อการสืบค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์อย่างมีมิติ

ผลิตรายการวิทยุ     

รายการตะลอนทัวร์ครอบครัวไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105MHz                          

รายการเปิดฟ้าพาเที่ยวไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105MHz                                    

รายการกรุงเทพเมืองยิ้ม ทางสถานี FM 104.25 MHz

ผลิตเวปไซต์ชื่อ  www. Happyfamilyday.com

รวมรวมพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ 11,350 แห่งไว้ด้วยกันให้เยาวชนได้สืบค้นข้อมูล    

อ.ดรุณีนาถ นาคคง ประธานมูลนิธิ    

       
 
Online:  9
Visits:  268,462
Today:  85
PageView/Month:  1,803